පුද්ගලීකරණය කළ නාම තහඩුව / නම මාලය

 

දියමන්ති ෂී නෙක්ලස්

ඇනා නෙක්ලස් 

අනන්ත මාලය