පබළු ජේඩ් සහ සීඑස් බ්‍රේස්ලට් (රිදී)
ජේඩ් බංගල් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ලා දුඹුරු බෝල බ්රේස්ලට් (ජේඩ්).
රෝස් බීඩ් ජේඩ් බ්රේස්ලට් ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
රතු ජේඩ් පබළු වළල්ල
ජේඩ් බෝල් බ්රේස්ලට් (ජේඩ්).
ටයිගර් අක්ෂි බ්රේස්ලට් (ජේඩ්).