බාබෙල් කරාබු (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
බාබෙල් සමනලයා (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
මුතු වක්‍ර බාබෙල් සිදුරු කිරීම (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්