සුදුමැලි මැරිනර් ගුචි නුගට් බ්‍රේස්ලට් (10 කේ)
සුදුමැලි ගුචි බ්‍රේස්ලට් (14 කේ)
ගුචි-මැරිනර් අයිඩී බ්‍රේස්ලට් (14 කේ)
ගුචි / මැරිනර් අයිඩී බ්‍රේස්ලට් (14 කේ)
ගුචි / මැරිනර් අයිඩී බ්‍රේස්ලට් (14 කේ)
ගුචි ස්ටයිල් බ්‍රේස්ලට් (14 කේ)
ගුචි ස්ටයිල් බ්‍රේස්ලට් (14 කේ)
අයිස්-අවුට් පෆී ගුචි බ්‍රේස්ලට් (14 කේ)
ද්වි-නාද සුදුමැලි ගුචි බ්රේස්ලට් (14 කේ)