සිග්නෙට් නුගට් රින්ග් (14 කේ) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
අෂ්ටාස්‍ර සිග්නෙට් CZ Ring (14K) පැත්ත - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
යාච් ying ා කිරීම අත් සිග්නට් මුද්ද (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
හොලෝ රෝස සිග්නෙට් මුද්ද (14 කේ)
ඕවල් රෝස සිග්නෙට් මුද්ද (14 කේ)
Pink න රෝස සං Sign ා වළල්ල (14K)

Popular Jewelry

Pink න රෝස සං Sign ා වළල්ල (14K)

සිට $166.99
අයිස්-අවුට් චක්‍රලේඛ සං Sign ා වළල්ල (14K)
අයිස්-ඕවල් ඕවල් සිග්නෙට් මුද්ද (14 කේ)
අයිස්-අවුට් වටකුරු චතුරස්ර සං Sign ා මුද්ද (14 කේ)
අයිස්-අවුට් ඔක්ටගෝනල් සිග්නෙට් මුද්ද (14 කේ)
මිල්ග්‍රේන් වයින් සිග්නෙට් මුද්ද (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්