විකුණා අවසන්
වටකුරු දියමන්ති කරාබු (14K)
ගංජා කොළ දියමන්ති කරාබු (10K)
කළු දියමන්ති පොකුරු චතුරස්රයේ කරාබු (10K)
දියමන්ති පොකුරු අධ්‍යයන කරාබු (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
දියමන්ති කොක්ටේල් හග්ගි කරාබු (14 කේ)
වටකුරු දියමන්ති හැලෝ ස්ටඩ් කරාබු (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
දියමන්ති ඩොම් ස්ටඩ් කරාබු (10K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
දියමන්ති වටයේ හිරු කරාබු (10K).
දියමන්ති වටකුරු කරාබු (14 කේ).
දියමන්ති හෘද කොක්ටේල් කරාබු (10K).
දියමන්ති සමනල කරාබු (14K).