සිහින් සැහැල්ලු වළලු කරාබු (14K) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
උණ බම්බු කරාබු (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්

Popular Jewelry

උණ බම්බු කරාබු (14 කේ)

සිට $186.99
තරු හැඩැති XO උණ බම්බු කරාබු (10K) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
උණ බම්බු කරාබු (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
වසන්ත හූප් කරාබු (රිදී)
ද්වි-නාද දියමන්ති කපන හූප් කරාබු (14 කේ)
කහ රන් දියමන්ති කපන හූප් කරාබු (14K)
ත්‍රි-වර්ණ දියමන්ති-කපන හූප් කරාබු (14K)
හූප් කරාබු (විසිතුරු දියමන්ති කැපීම) 14 කේ
පැනීම ඩොල්ෆින් හූප් කරාබු කුඩා (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්