වටකුරු CZ හෘද හැලෝ මුද්ද (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
රෝයල් ෆ්ලෂ් ඔෆ් හෝට්ස් රින්ග් (14 කේ) - Popular Jewelry
ග්වාඩාලූප් ඕවල් හෘද සීඑස් රින්ග් (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
XOX රෝස රතු හදවත CZ Ring (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
හෘද පැත්තේ රටාව 4 Prongs CZ බේබි රින්ග් (14K) මුහුණ - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
Pave Infinity Love Ring (14K) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
අයිසි පික්සල් හෘද වළල්ල (14K) විකර්ණය - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
Pave Heart Love Ring (14K) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
හැලෝ හාට් ස්ප්ලිට් ෂෑන්ක් රින්ග් (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
මිල්ග්‍රේන් පේව් හාට් සීඑස් රින්ග් (14 කේ)