පාරාවෝ කිං ටුට් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක් ටුටන්කාමුන්
පාරාවෝ ප්‍රධානී සීඑස් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) 14 කැරට් ටෝන්, කහ රන්, සුදු රන්, කියුබික් සර්කෝනියා, පොපුප්ලර් ජුවලරි නිව් යෝර්ක්
ඊජිප්තු පාරාවෝ පෙන්ඩන්ට් (ස්ටර්ලින් රිදී)
පාරාවෝ හෙඩ් ඩයමන්ඩ් කට් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) - Popular Jewelry