ජේඩ් බෝල් කරාබු (14 කේ).
බැලූන් සුනඛ අධ්‍යයන කරාබු (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
වැලි පිපිරුණු බෝල අධ්‍යයන කරාබු (24 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
බෝල් ස්ටඩ් කරාබු කුඩා (24 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්

Popular Jewelry

බෝල් ස්ටඩ් කරාබු (24 කේ)

සිට $270.99
ග්‍රීන් ජේඩ් බෝල් ස්ටඩ් කරාබු (14 කේ) කෝණය 1 - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්