නපුරු අක්ෂි කුඩා පෙන්ඩන්ට් රිදී - Popular Jewelry
නපුරු ඇස හම්සා පෙන්ඩන්ට් නේවි බ්ලූ (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
ඔක්ටග්‍රෑම් ඊවිල් අයි පෙන්ඩන්ට් (14 කේ)
නපුරු අක්ෂි හෘද පෙන්ඩන්ට් (14 කේ)
රොම්බස් ඊවිල් අයි සීඑස් පෙන්ඩන්ට් (රිදී) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
ඊවිල් අයි සීඑස් පෙන්ඩන්ට් (රිදී) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
අයිස්-අවුට් ඊවිල් අයි පෙන්ඩන්ට් (14 කේ)
අයිස්-අවුට් ඊවිල් අයි පෙන්ඩන්ට් (14 කේ)
නපුරු අක්ෂි බෝල පෙන්ඩන්ට් ලා නිල් (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
ඊම් අයි පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) ඉදිරිපස හම්සා - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්