අයිස්-අවුට් බුලට් පෙන්ඩන්ට් (රිදී)
අයිස්-අවුට් නිවුන් බුලට් පෙන්ඩන්ට් (රිදී)
ෆිලිග්‍රි 3D බුලට් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ක්ලීවර් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ජේඩ් ඩ්‍රැගන් කඩුව
AK-47 CZ පෙන්ඩන්ට් (14K) ප්‍රධාන - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
ග්‍රෙනේඩ් ලොන්චර් ප්‍රහාරක රයිෆල් (රිදී) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
සොල්දාදුවා CZ පෙන්ඩන්ට් (රිදී).
තුවක්කු පිස්තෝල CZ පෙන්ඩන්ට් (රිදී).