එල්ලෙන රෝද CZ කරාබු (රිදී) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
විකුණා අවසන්
ක්‍රොස් ස්ටඩ් එල්ලෙන කරාබු (14 කේ) කහ රන්
දිලිසෙන කඳුළු බිංදු කරාබු (රිදී) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
වටකුරු දම් ග්ලිටර් බිංදු කරාබු (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ඕවල් දම් ග්ලිටර් ඩ්‍රොප් කරාබු (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
කළු ගල් හැලෝ ඩ්‍රොප් කරාබු (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
දියමන්ති වටයේ එල්ලෙන කරාබු (10K)
ද්වි-නාද මාකයිස් ඩ්‍රොප් සීඑස් කරාබු (14 කේ) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
ද්වි-නාද දියමන්ති කපන සමනල ඩැන්ග්ලිං කරාබු (14 කේ) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
ද්වි-නාද වර්ජින් මේරි ඩ්‍රොප් කරාබු (14 කේ) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
සුදු රන් කහ කැමෝ එල්ලෙන කරාබු (14K) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්