මිරිදිය පර්ල් ස්ටඩ් කරාබු (රිදී) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
අයිස්-අවුට් පාම් ට්‍රී ස්ටඩ් කරාබු (රිදී) ප්‍රධාන - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
අයිසි ස්පයික් ස්ටඩ් කරාබු (රිදී) පැත්ත - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
දිලිසෙන කඳුළු බිංදු කරාබු (රිදී) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
ලිලැක් එමරල්ඩ්-කට් හැලෝ ස්ටඩ් කරාබු (රිදී) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
සුදුමැලි පේව් හෘද අධ්‍යයන කරාබු (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
කවය CZ අධ්‍යයන කරාබු (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
චතුරස්රාකාර CZ අධ්‍යයන කරාබු (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
කළු චතුරස්රාකාර කරාබු (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
බ්ලැක් කුෂන් CZ කරාබු (රිදී) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry