ලයන් මොනාක් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ)
විකුණා අවසන්
දම් පැහැති ටෝඩ් ජේඩ් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ)
සමනල ත්‍රිකෝණ දියමන්ති කපන පෙන්ඩන්ට් (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
සුදු මෝරා CZ පෙන්ඩන්ට් (රිදී) - Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
අලි කළු ඔනික්ස් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) - Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
හෝක් සීඑස් පෙන්ඩන්ට් (රිදී) - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්