සුපර්-බයිසැන්ටින් දාමය (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
වට බයිසන්ටයින්-සුපර් දාමය (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්