රේසිං අශ්වාරෝහක පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
මිනි බොක්සිං අත්වැසුම් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ටෙනිස් රාකට් පෙන්ඩන්ට් (18K) විකර්ණය - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
හූප්ස් ඩයමන්ඩ් කට් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
පැසිපන්දු පෙන්ඩන්ට් 14 කේ නෙට් හූප් එන්බීඒ - Popular Jewelry
3D ස්නිකර් පෙන්ඩන්ට් (14K) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
දුනු සහ ඊතල පෙන්ඩන්ට් (14K) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්