සෘජුකෝණාස්රාකාර හැලෝ ඊගල් ජනාධිපති වළල්ල (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
සෘජුකෝණාස්රය හැලෝ අන්ක් ජනාධිපති වළල්ල (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ග්‍රීක යතුරු කුරුස කළු ඔනික්ස් වළල්ල (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ග්‍රීක-යතුරු ගෝනුස්සන් කළු ඔනික්ස් වළල්ල (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ග්‍රීක යතුර ශාන්ත ජූඩ් බ්ලැක් ඔනික්ස් මුද්ද (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
මැසොනික් CZ බ්ලැක් ඔනික්ස් මුද්ද (14K) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
සෘජුකෝණාස්රාකාර කළු ඔනික්ස් රින්ග්න් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
හැලෝ සීඑස් ජේසු හෙඩ් රින්ග් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්