ජේඩ් හූප් කරාබු (14 කේ)
ජේඩ් බෝල් කරාබු (14 කේ).
Quintuple Marquise Jade Huggie Earings (14K)

Popular Jewelry

Quintuple Marquise Jade Huggie Earings (14K)

සිට $346.99
වටකුරු ජේඩ් කරාබු (14 කේ) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
ජේඩ් රින්ග් කරාබු (14 කේ) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
ඩිස්ක් ජේඩ් කරාබු (14 කේ) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
බ්‍රයොලට් ජේඩ් කරාබු (14 කේ) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
වටකුරු ජේඩ් කරාබු (14 කේ) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
චතුරස්රාකාර ජේඩ් කරාබු (14 කේ) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
ජේඩ් හැම්කොක් කරාබු (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ජේඩ් හෝප්ස් කරාබු (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ජේඩ් හූප් එල්ලෙන කරාබු (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්