නිල් කුමරිය CZ සදාකාලික හැලෝ මුද්ද (රිදී) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
Baguette Eternity Band - Popular Jewelry

Popular Jewelry

Baguette Eternity Band

සිට $120.99
බහු-වර්ණ CZ සදාකාලික පටිය (රිදී) කහ ඉදිරිපස 1 - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
අර්ධ සදාකාලික දියමන්ති වළල්ල (14K)
දියමන්ති සදාකාලික මංගල තූර්ය වාදක කණ්ඩායම (14K) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
සදාකාලික තූර්ය වාදක සැකසුම VS දියමන්ති වළල්ල (14K)