සිග්නෙට් නුගට් රින්ග් (14 කේ) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
සිහින් නූගට් මුද්ද (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
නුගට් නෙස්ට් දියමන්ති වළල්ල (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
කැපී පෙනෙන නූගට් මුද්ද (14K) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ද්වි-නාද නූගට් මුද්ද (10K)
ද්වි-නාද චතුරස්රයේ නූගට් මුද්ද (10K)
Nugget Four CZ Ring (10K)

Popular Jewelry

Nugget Four CZ Ring (10K)

$346.99
ද්වි-ඇඟිලි නූගට් මුද්ද (10K)
ඩොලර් සං Sign ා නූගට් මුද්ද (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ක්ලීව්ඩ් ඩයමන්ඩ්-කට් නූගට් මුද්ද (14 කේ)
ඕවල් CZ නුගට් මුද්ද (14K) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්