ශාන්ත බාබරා මෙඩාලියන් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
එන්ස්‍රයින්ඩ් ශාන්ත බාබරා පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
ද්වි-නාද ශාන්ත බාබරා සීඑස් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ).
අශ්වාරෝහක ශාන්ත බාබරා පෙන්ඩන්ට් (10 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ශාන්ත බාබරා සීඑස් ඕවල් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
ශාන්ත බාබරා මෙඩාලියන් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්