විකුණා අවසන්
හරස් පෙන්ඩන්ට් CZ රිදී
විකුණා අවසන්
කුරුස පෙන්ඩන්ට් (රිදී) - Popular Jewelry
පියාපත් සහිත හරස් CZ පෙන්ඩන්ට් (රිදී)
දියමන්ති හරස් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ)
හරස් දියමන්ති කැපුම් රේඛා පෙන්ඩන්ට් (14K) - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
දියමන්ති හරස් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ)
විකුණා අවසන්
සරල හරස් පෙන්ඩන්ට් (14K) - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
කැල්වරි සීඑස් මෙඩාලියන් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
අන්ක් ප්ලේන් උත්තල වයනය පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
සරල හරස් ලුහු line ු සටහන් පෙන්ඩන්ට් (14K) - Popular Jewelry