හෝක් සීඑස් පෙන්ඩන්ට් (රිදී) - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
විශාල අයිසි පියාසර ඊගල් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ඊගල්, ග්ලෝබ් සහ ඇන්කර්, ඊජීඒ පෙන්ඩන්ට් (14 කේ).
පියාසර ඊගල් (14 කේ)

Popular Jewelry

පියාසර ඊගල් (14 කේ)

$286.99
දියමන්ති කැපීම ඉහළ යන ඊගල් පෙන්ඩන්ට් (14K)
දියමන්ති කපන ස්වෝපිං ඊගල් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ)
පියාසර ඊගල් සීඑස් පෙන්ඩන්ට් (10 කේ).
පියාසර ඊගල් ඇන්කර් සීඑස් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ)
බෝල්ඩ් ඊගල් හෙඩ් පෙන්ඩන්ට් (රිදී) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
ඊගල් හෙඩ් පෙන්ඩන්ට් (රිදී)