දියමන්ති ටෙනිස් බ්රේස්ලට් (14 කේ)
කුෂන් හැඩැති ටෙනිස් බ්රේස්ලට් (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
කළු ලෝහ ටෙනිස් බ්රේස්ලට් (රිදී)
ටෙනිස් සෙන්ටිපෙඩ් බ්‍රේස්ලට් පෙන්ඩන්ට් (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
දියමන්ති ටෙනිස් බ්රේස්ලට් (14 කේ)
ටෙනිස් ඩයමන්ඩ් රෝස් ගෝල්ඩ් බ්‍රේස්ලට් (14 කේ)
වටකුරු දියමන්ති ටෙනිස් බ්රේස්ලට් (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
SI-1 දියමන්ති ටෙනිස් බ්රේස්ලට් (14K) - Popular Jewelry