කුහර / සැහැල්ලු කඹ වළලු (14K)
විකුණා අවසන්
ඇඹරුණු ත්‍රිත්ව කඹ කහ රන් වළල්ල (14K)
Ro න කඹ කහ රන් වළලු (14K)

Popular Jewelry

Ro න කඹ කහ රන් වළලු (14K)

සිට $151.99
කඹ සහ දියමන්ති කපන බෝල ද්වි-නාද රන් වළල්ල (14K)
ද්විත්ව පේළි කඹ වළලු වළලු (14K)
අයිස්-අවුට් රෝප් බ්‍රේස්ලට් (රිදී)
අයිස්-අවුට් රෝප් ලින්ක් බ්‍රේස්ලට් (රිදී)
කඹ ත්‍රි-වර්ණ රන් වළල්ල (14K)
ද්විත්ව කඹ ත්‍රි-වර්ණ රන් වළලු (14K)
පාලම් රෝප් ලින්ක් බ්‍රේස්ලට් (14 කේ)
ත්රිත්ව කඹ කහ රන් බ්රේස්ලට් (14 කේ)
4 පේළි ලණු ෙගත්තම් CZ බ්රේස්ලට් (14K)