ද්වි-නාද යතුර සහ හෘද අගුළු පෙන්ඩන්ට් (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
යතුරට යතුර CZ පෙන්ඩන්ට් (14K) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
පැරණි යතුර CZ පෙන්ඩන්ට් (10K).
සෙල්ලක්කාර වඳුරු CZ පෙන්ඩන්ට් (14K) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
ලව් කී සීඑස් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ).
ලව් කී සීඑස් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ).
දියමන්ති කැපුම් යතුරු හදවත CZ පෙන්ඩන්ට් (14K).
ශාන්ත බෙනඩික්ට් යතුරු පෙන්ඩන්ට් (14 කේ)
මිනි ලව් කී පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
අයිස්-අවුට් ලිලී මල් යතුර CZ පෙන්ඩන්ට් (රිදී) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry