ශාන්ත ලාසරස් රතු මැණික් පෙන්ඩන්ට් (14K) (10K) - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
ශාන්ත ලාසරස් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්