ඇක්වා අයි ඩබල් හැලෝ මුද්ද (රිදී) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
රෝස කුෂන් කපන හැලෝ මුද්ද (රිදී) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
විකර්ණ ලේසර් කපන ලද පටිය (රිදී) විකර්ණය - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
අයිස්-අවුට් රවුන්ඩ් තද නිල් එම්පයර් මුද්ද (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
කහ ඇෂර් ඉදිරිපස ගල් වළල්ලක් (රිදී) කපන්න - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
තරු මල් ඕවල් වළල්ල (රිදී) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
කළු ඔනික්ස් පෞරාණික නිමාව (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
කොළ පැහැති ලප සමනල වළල්ල (රිදී) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්