ඩේවිඩ් පෙන්ඩන්ට් 14K හි තරුව - Popular Jewelry
ඩේවිඩ් පෙන්ඩන්ට්ගේ තරුව (රිදී)
ඩේවිඩ් පෙන්ඩන්ට් (14K) ඉදිරිපස දියමන්ති තරුව - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
ඩේවිඩ් ෆ්ලැට් පෙන්ඩන්ට් (රිදී) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
ඩේවිඩ් සීඑස් පෙන්ඩන්ට් (රිදී) නිව් යෝර්ක් හි චක්‍රලේඛ තරුව Popular Jewelry
ඩේවිඩ් ඩයමන්ඩ් කට් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) හි තරුව - Popular Jewelry