මියාමි කියුබානු බ්රේස්ලට් (රිදී)
අයිස්-අවුට් මියාමි-කියුබානු බ්‍රේස්ලට් (රිදී)
ඉතාලි කියුබානු බ්රේස්ලට් (රිදී)
ඉතාලි කියුබානු බ්රේස්ලට් (රිදී) මර්දනය කරන්න
හොලෝ මයාමි කියුබානු හැඳුනුම් වළල්ල (14K)
ඩයමන්ඩ් මියාමි කියුබානු බ්‍රේස්ලට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
අයිස්ඩ් රොම්බස් කියුබානු බ්රේස්ලට් (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්