පළමු කොමියුනිස්ට් පෙන්ඩන්ට් (10K).
පළමු කොමියුනිස්ට් CZ පෙන්ඩන්ට් (14K) 14 කැරට් කහ රන්, සුදු රන්, නාද දෙකක්, Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
පළමු කොමියුනිස්ට් CZ පෙන්ඩන්ට් (14K) 14 කැරට් සුදු රන්, Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්