ගුචි මැරිනර් පැතලි සම්බන්ධක දාමය 14 කේ - Popular Jewelry
අයිස්-අවුට් පෆී ගුචි දාමය (රිදී)
සුදුමැලි ගුචි මැරිනර් ලින්ක් දාම රිදී - Popular Jewelry
සුදුමැලි ගුචි ලින්ක් 14 කේ කහ රන් - Popular Jewelry
පෆ්ඩ් මැරිනර් ගුචි දාමය (14 කේ)
පැතලි-සම්බන්ධක ගුචි රෝස් දාමය (14K)
Gu න ගුචි මැරිනර් දාමය (14 කේ)
කැටයම් කළ මැරිනර් / ගුචි දාමය (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ද්වි-නාද සුදුමැලි ගුචි දාමය (14 කේ)