වටය CZ ටෙනිස් දාමය (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
රේන්බෝ චැනල් සැකසුම CZ ටෙනිස් දාමය (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
දියමන්ති ටෙනිස් රෝස් දාමය (14 කේ).
දියමන්ති ටෙනිස් මාලය - 16.00 Cts. (14 කේ)
ට්‍රයි-හාට් ටෙනිස් මාලය (14 කේ).
දියමන්ති ටෙනිස් බ්රේස්ලට් - බෙල්චර් සැකසුම (14 කේ) - Popular Jewelry
දියමන්ති ටෙනිස් මාලය (14K) - Popular Jewelry