මියාමි කියුබන්ලින්ක් රිදී (සුදු)
මියාමි-කියුබානු දාම රිදී (කහ) - Popular Jewelry
Mi න මියාමි කියුබානු සබැඳිය 14K කහ රන් - Popular Jewelry
වීඑස් ඩයමන්ඩ් මියාමි කියුබානු දාමය (14 කේ)
ඩයමන්ඩ් මියාමි කියුබානු ලින්ක් දාමය (14 කේ)
පැතලි මියාමි කියුබානු දාමය (24 කේ)
Mi න මියාමි කියුබානු දාමය (24 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
පැතලි මයාමි කියුබානු සම්බන්ධක මාලය (24 කේ)
සැහැල්ලු මියාමි කියුබානු CZ දාමය (14K).