ශාන්ත මයිකල් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ)
ශාන්ත මයිකල් පදක්කම් මධ්‍යම පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
ශාන්ත මයිකල් ස්පියර් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ)
ශාන්ත මයිකල් ඩයමන්ඩ්-කට් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ)
ශාන්ත මයිකල් සීඑස් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ)
3D ශාන්ත මයිකල් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
3D ශාන්ත මයිකල් ඩයමන්ඩ් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්