ටෙක්ස්චර්ඩ් චයි පෙන්ඩන්ට් (රිදී)
චයි ජ්යාමිතික පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
හොලෝ චයි දියමන්ති පෙන්ඩන්ට් (14 කේ)
අයිස්-අවුට් චයි සංකේතය CZ පෙන්ඩන්ට් (14K).
චයි ඩේවිඩ් ස්ටාර් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ)
චයි සංකේත දියමන්ති පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්