වටකුරු පෙට්ටිය (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්

Popular Jewelry

වටකුරු පෙට්ටිය (රිදී)

සිට $99.00
වට බයිසන්ටයින්-සුපර් දාමය (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
යුරෝ-ස්ටයිල් මැරිනර් දාමය (10 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
වින්ටේජ් ටෙක්ස්චර්ඩ් පහන් දාමය (10 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ජ්යාමිතික බෙසල් දාමය (10K) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්

Popular Jewelry

ජ්යාමිතික බෙසල් දාමය (10K)

සිට $2,195.00
බැරල් කේබල් දාමය (10K)

Popular Jewelry

බැරල් කේබල් දාමය (10K)

සිට $1,795.00
උණ කේබල් දාමය (10K) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්

Popular Jewelry

උණ කේබල් දාමය (10K)

සිට $1,575.00
ටෙක්ස්චර්ඩ් බුලට් දාමය (10 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ග්‍රීක යතුරු වයනය බුලට් දාමය (10K) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
බුලට් දාමය (10 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්

Popular Jewelry

බුලට් දාමය (10 කේ)

සිට $1,125.00
සිංගපුරේ දාමය (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්

Popular Jewelry

සිංගප්පූරු දාමය (14 කේ)

සිට $139.00
හතරැස් බැරල් කේබල් දාමය (24 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්