මියාමි කියුබානු වළල්ල (14 කේ)
අයිස්-අවුට් කියුබානු විලාසිතාව CZ Ring (10K)
කියුබානු ලින්ක් බෑන්ඩ් (14 කේ)
කියුබානු ලින්ක් ඊගල් ලාංඡනය වළල්ල (14 කේ)
දියමන්ති මියාමි කියුබානු වළල්ල (14 කේ).