පේව් අල්ලාහ් මාලය (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ඇන්කර් ෂැකල් දාමය (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
අරාබෙස්ක් එනමල් යුනිකෝන් නෙක්ලස් (14 කේ)
බේබි ඒන්ජල් පර්ල් රෝසරි නෙක්ලස් (14 කේ)
බෝල සහ බැරල් දියමන්ති කපන වැලි පිපිරුණු දාමය (24 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
බෝල් බාර් ඩයමන්ඩ් කට් දාමය (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
බෝල් බාර් දාමය (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
උණ කේබල් දාමය (10K) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්

Popular Jewelry

උණ කේබල් දාමය (10K)

සිට $1,575.00
බැරල් සහ බෝල දියමන්ති කැපුම් දාමය (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
බැරල් කේබල් දාමය (10K)

Popular Jewelry

බැරල් කේබල් දාමය (10K)

සිට $1,795.00
නිල් ඔපල් දාමය (රිදී)