මිරිදිය පර්ල් ස්ටඩ් කරාබු (රිදී) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
පර්ල් ස්ටඩ් කරාබු (14K) හි බුද්ධ මව ප්‍රධාන - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
එන්ට්වින්ඩ් පර්ල් ස්ටඩ් කරාබු (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
හෘද දළ සටහනක් සහිත මුතු කරාබු (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්