කළු දියමන්ති පොකුරු චතුරස්රයේ කරාබු (10K)
දියමන්ති පොකුරු අධ්‍යයන කරාබු (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
තරු පොකුරු අධ්‍යයන කරාබු (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
දියමන්ති වටකුරු මල් මෝස්තර කරාබු (10K) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
දියමන්ති පොකුරු ඉලිප්සාකාර කරාබු (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
දියමන්ති පොකුරු කුෂන් ස්ටඩ් කරාබු (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්