ටයිගර් අක්ෂි බ්රේස්ලට් (ජේඩ්).
ටයිගර්-අයි බ්‍රේස්ලට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
හොලෝ ටයිගර්-අයි ලින්ක් බ්‍රේස්ලට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
Fig න ෆිගාරෝ ටයිගර්-අයි ලින්ක් බ්‍රේස්ලට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ටයිගර්-අයි බ්‍රේස්ලට් (14 කේ) 14 කේ කැරට් සුදු රන්, Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ටයිගර්-අයි ලින්ක් බ්‍රේස්ලට් (14 කේ) 14 කැරට් සුදු රන්, Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ටෝන් ටයිගර් බ්‍රේස්ලට් දෙකක් (14 කේ)