නාලිකා සැකසීමේ ත්‍රී පීස්-සෙට් මුද්ද (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
කියුබික් සර්කෝනියා හරස් සම්බන්ධතා වළල්ල (10 කේ)
ඩයමන්ඩ් චැනල් සෙට් මංගල මුද්ද (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
දියමන්ති පොකුරු කොක්ටේල් වළල්ල (14K) - Popular Jewelry
දියමන්ති බැඳීම් වළල්ල (14K) - Popular Jewelry