ඩයමන්ඩ් මියාමි කියුබානු බ්‍රේස්ලට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ට්‍රයි-ටෝන් XOXO බ්‍රේස්ලට් (14K) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
සයන් ඊවිල් අයිස් බ්‍රේස්ලට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
රතු නපුරු ඇස් බ්රේස්ලට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
හරිත නපුරු ඇස් බ්රේස්ලට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
බ්ලූ ඊවිල් අයිස් බ්‍රේස්ලට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
නපුරු ඇස් බ්රේස්ලට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
දම්වැල් ඊවිල් අයිස් බ්රේස්ලට් (14 කේ) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
දම්වැල් සහිත නපුරු ඇස් බ්රේස්ලට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ඇමතීස්ට් සහ පර්ල් වළලු වළලු (14 කේ)