ඕතඩොක්ස් හරස් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
හැලෝ වර්ජින් මේරි පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
දියමන්ති කපන එළු පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
IC XC ඕතඩොක්ස් හරස් පෙන්ඩන්ට් (14K) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ඕවල් ගාඩියන් ඒන්ජල් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ගෝල්ඩන් ෆිෂ් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
හැලෝ රෝප්ඩ් රූස්ටර් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
3D ඩයිනොසෝර් පෙන්ඩන්ට් (10K) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
අන්තිම රාත්‍රී පදික පදක්කම් පෙන්ඩන්ට් (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
ග්වාඩාලූප් වර්ජින් අශ්ව කරත්තය (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
ට්‍රයි-කලර් ග්වාඩාලූප් වේව්ඩ් රින්ග් (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්