අල්ලාහ් CZ පෙන්ඩන්ට් (10K / 14K) ඇද දමයි Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ෆිලිග්‍රි රාමුව අල්ලා පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
දියමන්ති අයිස්-අවුට් අල්ලා පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
අල්ලා ෆ්ලැට් පෙන්ඩන්ට් (රිදී) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
දියමන්ති අල්ලා පෙන්ඩන්ට් (10 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
අල්ලා ඩයමන්ඩ් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) - Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්