පබළු ජේඩ් සහ සීඑස් බ්‍රේස්ලට් (රිදී)
පබළු ත්‍රි-වර්ණ රන් වළලු (14K)
නපුරු අක්ෂි පබළු බ්රේස්ලට් (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
රෝස් බීඩ් ජේඩ් බ්රේස්ලට් ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
රතු ජේඩ් පබළු වළල්ල
දියමන්ති කපන පබළු රෝසරි බ්‍රේස්ලට් (14 කේ)
පබළු සහ බාර් බ්රේස්ලට් (14 කේ) - Popular Jewelry
පබළු සහ බාර් බ්රේස්ලට් (14 කේ)
පබළු සහ බාර් බ්රේස්ලට් (14 කේ) - Popular Jewelry
පබළු සහ බාර් බ්රේස්ලට් (14 කේ)
දියමන්ති කපන පබළු කේබල් බ්රේස්ලට් (14 කේ)
පබළු ත්‍රි-වර්ණ රන් වළලු (14K)