නෙෆර්ටිටි ඩයමන්ඩ් කට් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) - Popular Jewelry
කුඩා නෙෆර්ටිටි පෙන්ඩන්ට් (14 කේ)
නෙෆර්ටිටි පෙන්ඩන්ට් (රිදී)
නෙෆර්ටිටි සීඑස් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) 14 කැරට් කහ රන්, කියුබික් සර්කෝනියා, Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ඊජිප්තු අන්ක් (14 කේ) සමඟ නෙෆර්ටිටි.
නෙෆර්ටිටි ටූ-ටෝන් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ).
නෙෆර්ටිටි ඩයමන්ඩ් පෙන්ඩන්ට් (10 කේ)