ත්රිත්ව පර්ල් සීඑස් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
ඩබල් පර්ල් පින් සීඑස් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
පර්ල් ඇස්ට්‍රොලේබ් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
රෝස දකුණු මුහුදු පර්ල් පෙන්ඩන්ට් (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
පර්ල්-ඉන්-බෙල්ලන් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) විකර්ණය - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
ඇමතීස්ට් ක්ලෝවර් හෘද පෙන්ඩන්ට් (14 කේ)